Регламент роботи

                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Розпорядження голови районної державної адміністрації

 30.07.2018_№ 289


РЕГЛАМЕНТ
Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання
діяльності Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області (далі  - райдержадміністрація).

2. Райдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної  та районної державних адміністрацій.

3. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема  щодо  делегованих  відповідною  радою повноважень,   провадиться  головою, першим заступником голови, заступником голови, райдержадміністрації (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами  та  іншими структурними  підрозділами  райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та  іншими  допоміжними  органами, службами і комісіями, утвореними головою  райдержадміністрації.

4. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  винятком розгляду питань,  які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

5. Розподіл обов'язків між головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснює голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня  призначення  його на посаду з визначенням:
повноважень і функцій посадової особи;
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідною посадовою особою;
підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.
Голова райдержадміністрації визначає обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних виконавчих комітетів сільських та селищних рад.

6. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом  юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів,  погоджуються із заступниками  голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації (далі - юридичний відділ) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації  без статусу  юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких  підрозділів,  погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу  обов’язків), керівником апарату, а також з начальником юридичного відділу і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
Положення про апарат райдержадміністрації розробляється начальником юридичного відділу, погоджується із керівником апарату і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

7. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

Планування роботи райдержадміністрації

8. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (тижневими) планами (згідно з додатком 1). Перспективний та поточні плани роботи райдержадміністрації затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації. Оперативні плани затверджуються  керівником апарату райдержадміністрації.

9. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

10. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційної роботи апарату за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками  голови (відповідно до розподілу обов'язків). Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи вносяться до 25 грудня і 25 числа останнього місяця кварталу відповідно.

11. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проекти  перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи райдержадміністрації та відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації для їх затвердження.

12. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації подаються до відділу організаційної роботи апарату щоп’ятниці до 09.00.
Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який затверджується  керівником  апарату райдержадміністрації.

13. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

14. Плани  роботи  райдержадміністрації  передбачають заходи, спрямовані     на виконання Конституції України, законів України, актів Президента  України  та постанов Верховної Ради України, прийнятих  відповідно  до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших  органів  виконавчої  влади  вищого  рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та  культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також  делегованих  відповідною  радою повноважень та забезпечення реалізації  державної  політики.
До планів роботи райдержадміністрації включаються:
актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць,  функціонуванням  галузей господарського комплексу  та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності райдержадміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови  райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;
перелік актів законодавства,  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.
Плани повинні містити питання:
підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної та райдержадміністрації.
Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів
райдержадміністрації,  як правило, передбачає проведення комплексної  або  цільової  перевірки  стану справ. 
У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

15. Перспективний (річний) план роботи «Основні напрямки діяльності райдержадміністрації» формуються за такими розділами:
соціально-економічний блок;
блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;
блок агропромислового комплексу;
гуманітарний блок;
блок основних організаційно-масових заходів.

16. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.
Виключення питання з плану роботи райдержадміністрації здійснюється за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно  до  розподілу  обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

17. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками  голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату   райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації становлює керівник апарату    райдержадміністрації. 
Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 14 цього Регламенту.

18. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.
                                                                                                                                                                                                           . 19. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.
20. Підготовка звітності    райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться  відділом організаційної роботи апарату на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником апарату місцевої держадміністрації.
Керівники структурних підрозділів, відділів апарату райдержадміністрації подають до відділу організаційної роботи апарату звіти про виконання поточного (квартального) плану роботи (попереднього кварталу) до 10 числа першого місяця наступного кварталу та щороку до 25 січня - звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації.
Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.
Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністрації розміщується  на  її  офіційному  веб-сайті  та у місцевих засобах масової інформації.

21. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції керівників структурних підрозділів, відділів апарату, заступників голови,  керівника апарату райдержадміністрації подаються щоп’ятниці до 9.00 до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.
Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації який затверджується  керівником  апарату райдержадміністрації.

Організація роботи апарату райдержадміністрації

22. Структуру апарату райдержадміністрації (далі – апарат) визначає голова райдержадміністрації. Апарат складається із самостійних відділів, секторів, які не є юридичними особами. Положення про апарат затверджує голова райдержадміністрації.

23. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:
опрацьовує документи, що надходять до айдержадміністрації, готує до них  аналітичні,  довідкові  та  інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови, керівника апарату  райдержадміністрації;
здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
перевіряє за дорученням  голови  райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови  обласної та районної державної адміністрації територіальними
органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
(з  питань  здійснення  повноважень  райдержадміністрації), структурними  підрозділами  райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи  зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення  їх діяльності; здійснює  контроль  за  своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства,  розпоряджень голови обласної та районної державної адміністрації;
за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку,  визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та  культурного  розвитку  відповідних територій;
здійснює правове  забезпечення  діяльності райдержадміністрації, надає  методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними  підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації, готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;
проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації,  аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на  відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення. Бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, про реалізацію повноважень, делегованих районною радою; 
здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності  райдержадміністрації;  забезпечує дотримання  режиму  роботи  в  адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі  інформації  засобами  електронного  зв'язку  відповідно  до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
провадить діяльність, пов'язану  з державною  таємницею, організовує  та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад, що проводить керівництво райдержадміністрації;
виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та за дорученням керівництва райдержадміністрації.

24. Апарат очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
У разі тимчасової відсутності керівника  апарату  його обов’язки   виконує   заступник керівника апарату,  а  в  разі відсутності  такої  посади  -  керівник  самостійного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації  відповідно  до розпорядження голови райдержадміністрації.

25. Апарат  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами рад.

26. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про апарат та встановленого порядку ведення діловодства.

Кадрова робота

27. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

28. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.
Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

29. Організацію роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ кадрової роботи.
У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.
Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

30. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

31. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

32. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

33. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

34. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

35. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в апараті райдержадміністрації несе відділ кадрової роботи апарату, в структурних підрозділах – уповноважена особа, на яку покладено обов’язки служби у правління персоналом.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

36. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

37. Інструкція з діловодства в районній державній адміністрації затверджується її головою.

38. Здійснення контролю і перевірка виконання документів в районній державній адміністрації регулюється відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.

39. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

40. За роботу з електронною кореспонденцією, яка надходить до райдержадміністрації через офіційну адресу електронної пошти adm@nmrda.gov.ua, відповідає загальний відділ апарату райдержадміністрації

Організація розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації

41. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ  апарату районної державної адміністрації.

42. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями).

43. Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

44. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації, його першим заступником, заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків), керівниками відповідних структурних підрозділів районної держадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, відділи  та сектори апарату райдержадміністрації.
45. Особистий прийом громадян проводить голова районної держадміністрації, його перший заступник, заступник, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації.
У структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому та підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації.
Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

46. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

47. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких
громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу».

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

48. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань здійснює  юридичний  відділ  апарату райдержадміністрації.
Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності
райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації  роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату  райдержадміністрації. 

49. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України,  а також указами Президента  України, актами Кабінету   Міністрів України і постановами  Верховної Ради  України,  прийнятими  відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями
голови  райдержадміністрації.
 
50. Основними завданнями юридичного відділу є:
правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
організація правової роботи,   спрямованої на правильне застосування і  неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
      підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства.

51. Юридичний  відділ  відповідно до покладених на нього завдань:
      забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови    райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;
      проводить правову експертизу проектів розпоряджень  голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі  їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції  щодо  приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
      визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
      надає методичну допомогу працівникам  апарату райдержадміністрації  та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених  на  них  завдань і функціональних обов'язків;
представляє інтереси райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації  відповідно до цього Регламенту  та положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

52. Начальник юридичного відділу:
здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;
організовує роботу  працівників юридичного відділу, дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції  стосовно заохочення працівників відділу  та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,  служби і комісії райдержадміністрації

53. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації  її голова  утворює консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи (ради,  колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.
        З  метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами  при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету   Міністрів України від  3 листопада  2010 р. N 996 утворюється громадська рада.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

54. Для  підготовки рекомендацій щодо виконання райдержадміністрацією своїх повноважень, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності може утворюватися колегія   райдержадміністрації 
(далі  -  колегія).

55. Загальні засади утворення і діяльності колегії регламентуються Положенням про колегію, розробленим відповідно до Типового положенням  про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої  держадміністрації,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р.  N 1569, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації 

Порядок підготовки та проведення нарад

56. Голова, заступники голови,  керівник апарату, керівники структурних   підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного  розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.
       Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

57. Порядок денний, аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

58. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами не пізніше  ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
Протокол наради підписує головуючий.

59. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження та доручення голови райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

60. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови  райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється структурними підрозділами райдержадміністрації, які подають голові райдержадміністрації або заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

61. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і підсумки  розгляду  питань  на   нарадах   має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду
проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

62. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, Законів України, Указів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, доручень Прем’єр-міністра України, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

63. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) вносяться заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації як за дорученням голови райдержадміністрації, так і за власною ініціативою.
Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (в межах своєї компетенції) можуть вносити проекти розпоряджень голови райдержадміністрації через заступників голови, керівника апарату  райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), при цьому на проекті розпорядження (поряд із підписом заступників голови, керівника апарату  райдержадміністрації) зазначається, яким територіальним органом центрального органу виконавчої влади цей проект розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.    
У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником  є виконавець, зазначений першим.

64. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби  з іншими органами.
У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи передаються особисто або надсилаються рекомендованим листом.
Головний розпорядник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.

65. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

66. Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

67. Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

68. Проекти погоджуються шляхом їх візування  в аркуші погодження (додаток  8) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали  і прізвище  особи,  яка  візує  проект  розпорядження,  а також дата візування.
З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, проекти розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, візує посадова особа, на яку покладено обов’язки виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та виявлення корупції.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» електронні версії проектів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, підготовлені відповідно до п. 89-99 цього Регламенту, подаються розробником (головним розробником) проекту разом із супровідним листом до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх видання для розміщення на веб-сайті райдержадміністрації.
Після видання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження, розробник проекту (головний розробник) готує листа до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації про зняття з веб-сайту райдержадміністрації проекту розпорядження, яке носить нормативно-правовий характер.
Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення вищезазначеної інформації на веб-сайті райдержадміністрації.

69. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

70. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

71. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 2), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:
погодили проект розпорядження без зауважень;
висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

72. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності  райдержадміністрації.

73. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

74. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 3), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

75. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 4), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

76. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

77. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження,  головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

78. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети, та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

79. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:
копію рішення представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області про його   погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту.

80. Проекти розпоряджень, які мають нормативно-правовий характер, підлягають оприлюдненню на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до їх розгляду з метою прийняття.  Відповідальним за оприлюднення є розробник акту, до проекту акту ним долучається довідка про розміщення проекту розпорядження на офіційному сайті райдержадміністрації за підписом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, який відповідає за інформаційне забезпечення веб-сайту райдержадміністрації. 

81. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 64, 68, 71, 74, 75, 76 цього Регламенту.

82. За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату  райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті  райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання начальника відділу, завідувача сектору апарату  райдержадміністрації.

83. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі.
У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний  відділ  доповідає  про  це  керівнику апарату райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм  підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження  та  матеріали до нього.
Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема, проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.
Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відді  готує висновок (додаток 7).
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.
Начальник юридичного відділу або особа, яка його заміщує, під час візування проекту розпорядження голови райдержадміністрації здійснює  парафування проекту розпорядження шляхом підписання кожного аркуша проекту розпорядження. 

84. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
    
85. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в
обов'язковому порядку керівником юридичного відділу, першим заступником голови  або заступником голови  райдержадміністрації,  що  відповідає  за  його підготовку, та передається керівнику апарату місцевої держадміністрації.

86. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (зі змінами та доповненнями).
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.
Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу  райдержадміністрації.
Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам в паперовому (за визначенням розробника) або електронному вигляді  в установленому її головою порядку.
Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

87. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень – печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації.

88. Оригінали розпоряджень зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації.
                        
Порядок підготовки електронних версій проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

89. Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

90. Розробники проектів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування керівнику апарату райдержадміністрації подають електронні версії проектів розпоряджень (крім кадрових) до загального відділу апарату райдержадміністрації, який робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій.

91. Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - файли) текстовим редактором Word у форматі rtf, розмір шрифту - 14 пт., назва шрифту - Times New Roman.
Для назви файлів  використовується латиниця. Назва файлів має вигляд - rozp.rtf, назва додатків - dodXX.rtf, де XX - номер додатка.

92. Назва файлів розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХКP.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером,  XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К – ознака кадрового розпорядження, P - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера  Р  не ставиться), rtf- текстовий формат.
93. Назва файлів додатків розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХDY.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, D - обов'язковий знак перед номером додатка, Y - номер додатка розпорядження.
94. Назва файлів архіву повинна мати такий вигляд: ДДММРРNХХХКР.zip,  де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером,  XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К - ознака кадрового розпорядження, Р - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера  Р  не ставиться), zip - архівний формат.
Наприклад:
розпорядження від 27.02.2018 № 77 з додатками 1 та 2 підлягає
публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:
270218N077P.rtf -  текст розпорядження;
270218N077Dl.rtf -  додаток 1;
270218N077D2.rtf -  додаток 2.
Всі ці файли мають бути з назвою - 270218N077P.zip - в архіві;

розпорядження від 24.03.2018 № 131 з додатками 1 та 2 не підлягають публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:
240318N131.rtf -  текст розпорядження;
240318N131.Dl.rtf - додаток 1;
240318N131.D2.rtf - додаток 2.
   Всі ці файли мають бути з назвою - 240318N131.zip - в архіві.

95. Загальний відділ апарату райдержадміністрації після реєстрації розпоряджень опрацьовує електронні версії згідно з паперовими оригіналами, здійснює у разі необхідності виправлення, приєднує електронний бланк розпорядження, перейменовує файли згідно з цим Порядком та зберігає електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

96. Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує  електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку (п.102-105) та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.
97. Загальний відділ апарату райдержадміністрації після тиражування здійснює архівацію електронних версій та безпосередню передачу заархівованих електронних версій відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації тих розпоряджень, які підлягають публікації на веб-сайті райдержадміністрації.
98. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації розміщує файли розпоряджень на офіційному сайті райдержадміністрації в підрозділі «Розпорядження голови райдержадміністрації» розділу «Нормативно-правова база» (www.nmrda.gov.ua).
99. Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».

    Порядок проведення публічного обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
                    
100. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування в засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

101. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.
Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.
У плані проведення публічного обговорення зазначається:
які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
яких результатів необхідно досягти;
які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
строк проведення обговорення.
Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

102. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
Головний розробник подає загальному відділу апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.
Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами та доповненнями).

103. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Порядок підготовки  та виконання  доручень голови райдержадміністрації

104. Доручення голови райдержадміністрації конкретним посадовим особам – це письмово оформлене завдання, яке надане головою райдержадміністрації. Доручення, як правило, є результатом: обговорення на засіданні колегії, нараді, в якій бере участь голова районної державної адміністрації; його поїздки до населених пунктів району; усного завдання голови районої державної адміністрації з нагальних питань, що потребують оперативного вирішення.

105. Підготовку проектів доручень здійснюють ті структури та посадові особи, яким доручалась підготовка питання на нараду або безпосередньо визначені головою районної державної адміністрації.
За підготовку проектів доручень за результатами перебування  голови районної державної адміністрації в населених пунктах району відповідає  заступник голови, який координував підготовку поїздки, або заступник голови, закріплений за цією територією, керівник апарату райдержадміністрації, або посадова особа, яка безпосередньо визначена головою районної державної адміністрації.

106. Проект доручення подається голові районної державної адміністрації на підпис не пізніше ніж через 3 дні після закінчення наради або надання усного доручення.

107. Проекти доручень голови районної державної адміністрації готуються з додержанням вимог цього Регламенту та встановленого порядку ведення діловодства.

108. Проект доручення, підписаний головним розробником, подається в одному примірнику до юридичного відділу апарату райдержадміністрації, потім - до загального відділу аппарату районної державної адміністрації на корегування.

109. Проект доручення візують в аркуші погодження: начальник юридичного відділу, начальник загального відділу, керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації, який згідно з розподілом обов'язків координує виконання завдань, порушених у дорученні; перший заступник голови районної державної адміністрації.

110. Доручення повинно мати такі реквізити: заголовок (про що), дата, реєстраційний номер, зміст, підпис голови районної державної адміністрації. До доручення додається аркуш погодження та розрахунок розсилання з прізвищем головного розробника та його номером телефону.

111. Реєстрацію доручень, надсилання їх заінтересованим посадовим особам у 2-денний термін здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

112. Організацію виконання доручення здійснюють перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники структурних підрозділів, які зазначені в дорученні.

      Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

113. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.
Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

114. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.
З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження  райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

Підготовка  матеріалів для  розгляду  районною радою
       
115. Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та невідкладно подаються до  відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

116. Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації та з головою райдержадміністрації.

117. Проекти рішень районної ради готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті, рішеннях районної ради та розпорядженнях голови районної ради з питань підготовки матеріалів для розгляду районною радою.

118. Погоджені проекти рішень районної ради разом із супровідним листом за підписом голови районної державної адміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії та пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні районної ради передаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за 25 днів до сесії районної ради.

Система  інформування

119. Порядок та періодичність надходження інформації про найважливіші події у житті району чи галузі визначаються відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація використання робочого часу

120. Робота апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації починається о 08 годині, закінчується – о 17 годині (у п’ятницю – о 15.45), обідня перерва – з 12.00 до 12.45.
121. У структурних підрозділах райдержадміністрації, її апараті ведеться табельний облік робочого часу працівників.

122. Правила внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації розроблено відповідно до Типових правил, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016
№ 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за
№ 457/28587 та затверджено в установленому порядку.

123. Надання відпусток працівникам райдержадміністрації регламентується Кодексом законів про працю України, законами України «Про державну службу», «Про відпустки» та відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

124. Службові відрядження в межах України та за кордон здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.
Направлення працівників райдержадміністрації у відрядження здійснюється керівником державної служби і оформляється розпорядженням (наказом).